Skip to content Skip to navigation

O projektu

Stope zaposlenosti u Hrvatskoj su posebno niske za mlade osobe što je dijelom uzrokovano niskom razinom poduzetničke kulture mladih i nespremnošću mladih da pokrenu poduzetničke pothvate.Glavni cilj projekta je promicati poduzetničku kulturu među ciljnim skupinama. Ciljne skupine su učenici srednjih škola i studenti u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji te nastavnici ekonomske grupe predmeta u srednjim školama i fakultetima koji imaju potrebu umrežavanja i dijeljenja iskustava o poduzetničkom učenju, kako bi kroz nastavni proces utjecali na jačanje poduzetničkih aspiracija učenika i studenata.

SVRHA:

Promocija poduzetništva i obrta

Priopćenje Europske komisije, COM(2014) 412 final, pokazuje da su u RH stope zaposlenja i aktivnosti posebno niske za mlade osobe što je uzrokovano niskom razinom poduzetničke kulture mladih i nespremnošću mladih da pokrenu poduzetničke pothvate. Stopa zaposlenosti mladih(15-24g) u RH iznosi 14,4%, dok je EU prosjek 32,4%(Eurostat,2013). Nacionalna Strategija učenja za poduzetništvo 2010-2014. predviđa prihvaćanje poduzetništva kao društvene i odgojno-obrazovne vrijednosti kreiranjem školskog ozračja koje podržava poduzetnički duh; osposobljavanjem nastavnika za uključivanje poduzetničkog učenja u proces obrazovanja; umrežavanjem obrazovnih ustanova te njihovo povezivanje s gospodarskim subjektima i institucijama. Isto tako Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020. kao glavni cilj naglašava jačanje poduzetničkog potencijala i unapređenje kulture poduzetništva. Ciljevi u skladu sa strategijom Europa2020 (jedan od prioriteta je uključiv rast s naglaskom na stvaranje radnih mjesta).

OPRAVDANOST PROJEKTA:

Projekt je u skladu s prioritetnom osi 1 u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. jer podržava prilagodljivost radne snage kroz poticanje samozapošljivosti te doprinosi prioritetnoj osi 3 kroz unapređenje obrazovnog sustava.

CILJNE SKUPINE:

  1. Učenici srednjih škola u Varaždinske županije i Međimurske županije te studenti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu – potreba boljeg upoznavanja s poduzetništvom kao karijernim izborom - pripadaju skupini Mladi (15-24 godina), prema vrijednosti indeksa razvijenosti (NN 158/13) Međimurska županija spada u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave s indeksom manjim od 75% prosjeka RH, a Varaždinska u II. skupinu s indeksom 75-100% prosjeka RH. Učenici i studenti potječu iz općina koje uglavnom spadaju u II. i III. skupinu prema indeksu razvijenosti (50-100% prosjeka RH).
  2. Nastavnici ekonomske grupe predmeta u srednjim školama i fakultetima u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji - potreba umrežavanja i dijeljenja iskustava o poduzetničkom učenju - dio ih pripada skupini starijih radnika (55-64 godina).

Glavni cilj projekta je promovirati poduzetničku kulturu među učenicima, studentima te srednjoškolskim i visokoškolskim nastavnicima u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Dva su specifična cilja projekta s pripadajućim aktivnostima:

1.Povećati aspiracije učenika i studenata prema poduzetništvu kao karijernom izboru kroz motivacijska predavanja poduzetnika, posjete sajmovima poduzetništva, organizaciju natjecanja u snimanju promotivnih videa o poduzetništvu te promociju istih i studijsko putovanje.

2.Povećati kapacitete srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika za razvoj poduzetničke kulture kroz osnivanje zajednice prakse srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika ekonomske grupe predmeta u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te pružanje podrške njezinom razvoju kroz organizaciju konferencije o poduzetništvu, razmjenu iskustava i upoznavanje nastavnika s novim metodama rada, te studijski posjet nastavnika poduzećima.

Dugoročni utjecaj projekta na ciljnu skupinu učenika i studenata ostvaruje se povećanjem njihovih poduzetničkih kompetencija i sposobnostima za lakše uočavanje poduzetničkih prilika u svojoj okolini. U konačnici projekt će kroz promociju poduzetničke kulture među učenicima i studentima doprinijeti usvajanju poduzetničkih principa i znanja i time njihovoj većoj zapošljivosti. Rezultati aktivnosti na projektu ostat će u vidu opreme (kamere, projektori, programi za obradu videa) i materijala s radionica na raspolaganju budućim generacijama te u obliku promotivnih videa koje će i budući učenici i studenti imati na raspolaganju u nastavi ekonomskih predmeta.

Sudjelovanje u radu zajednice prakse utječe na ciljnu skupinu srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika kojima se povećava kapacitet za poduzetničko učenje aktivnim radom zajednice prakse nakon završetka projekta. Na taj način će se preko djelovanja nastavnika povećati i poduzetničke aspiracije budućih generacija učenika i studenata. S obzirom na dosadašnju suradnju partnerskih institucija s drugim srodnim institucijama diljem Hrvatske i regije aktivnosti iz ovog projekta mogu se u budućim godinama replicirati.

RB.

ELEMENT PROJEKTA

MJESECI

 

Ukupno trajanje projekta: 12 mjeseci.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Organizacija i održavanje međunarodne konferencije o poduzetništvu.

X

X

X

X

X

             

2.

Organizacija i održavanje motivacijskih predavanja poduzetnika iz prakse za učenike, studente i nastavnike.

         

X

X

         

3.

Organizacija i realizacija odlaska ciljnih skupina na sajmove poduzetništva i obrta (Obrtnički sajam u Grazu, MESAP, natjecanje Mladi poduzetnik u sklopu sajma Smotra vježbeničkih tvrtki).

     

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Organizacija i provedba učeničkog i studentskog natjecanja u snimanju promotivnih videa o poduzetništvu.

             

X

X

X

X

 

5.

Popularizacija poduzetništva kroz prikazivanje snimljenih promotivnih videa o poduzetništvu po srednjim školama Varaždinske i Međimurske županije te na FOI.

                     

X

6.

Priprema anketnog upitnika, provedba ispitivanja učenika i studenata o njihovoj upoznatosti s poduzetništvom i aspiracijama prema poduzetništvu kao karijernom izboru, i analiza rezultata.

     

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

Organizacija i provedba radionica za razmjenu iskustava i osposobljavanje srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika ekonomske grupe predmeta za primjenu novih metoda poučavanja poduzetništva.

     

X

X

X

           

8.

Organizacija i realizacija studijskog putovanja za pobjedničke timove s natjecanja, srednjoškolske i visokoškolske nastavnike ekonomske grupe predmeta, predstavnike partnera i članove projektnog tima.

                   

X

 

V

Promidžba i vidljivost.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PM

Upravljanje projektom i administracija.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ukupna vrijednost projekta je195.448,45 kn te je u cjelosti financiran od strane Europske unije

Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa – voditelj projekta (FOI)

Izv. prof. dr. sc. Ksenija Vuković (FOI)

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. matematike (GŠ)

Bosiljka Vinković Kukolić, dipl. oec. (ETŠ)

Siniša Baksa, mag. oec. (ETŠ)

Ivana Česi, dipl. oec. (GŠ)

Dr. sc. Kristina Detelj (FOI)

Maja Genc, mag. oec. (ETŠ)

Dr. sc. Irena Kedmenec (FOI)

Dina Korent, mag. oec. (FOI)

Tamara Šmaguc, mag. oec. (FOI)

Mr. sc. Natalija Weiser (GŠ)